Mts. van Hoven-Beusmans


Bedrijf

Mts van Hoven-Beusmans is een modern melkveebedrijf dat werkt op het scherpst van de snede. Het grondoppervlak van ca. 90 ha, vrijwel geheel gelegen binnen grondwaterbeschermingsgebied, is verdeeld in 65 ha grasland en 25 ha snijmais. Het gras en de mais worden gevoerd aan de 200 stuks melkvee en het bijbehorende jongvee.

In de afgelopen jaren heeft het bedrijf een sterke groei doorgemaakt, echter steeds met oog voor dierenwelzijn en de omgeving. Stal van HovenMomenteel wordt er gemolken met 3 robots. Met behulp van geavanceerde apparatuur wordt het management op het melkveebedrijf ondersteund. Deze ondersteuning draagt bij aan een hogere mate van efficiency op het gebied van milieu, dierwelzijn en –gezondheid.. Mts. Van Hoven is al jaren deelnemer aan Duurzaam Schoon grondwater en het landelijk project Koeien en Kansen. Momenteel is een van de speerpunten van het project Koeien en Kansen het verminderen van de emissie van broeikasgassen. Mts. van Hoven-Beusmans maakt ook deel uit van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid.

 

Projectdeelname

In de bedrijfsvoering is altijd gezocht naar efficiency in met name de graslandteelt in relatie tot de melkveehouderij, o.a. door deelname aan het project Koeien en Kansen. Op het gebied van de snijmaïsteelt is dit in mindere mate gebeurd. Het praktijknetwerk rijenbemesting Zuid-Limburg is een mooi vervolg op de weg die we reeds met Koeien en Kansen zijn ingeslagen. Van de percelen zijn al van meer dan 10 jaar data beschikbaar die we goed kunnen inzetten voor het praktijknetwerk.

Guido en Fabienne van Hoven nemen deel aan het praktijknetwerk om een praktische invulling van bemesting op maisland te vinden, binnen de kaders die door de mestwetgeving zijn en nog worden gesteld.

Vee van Hoven Maaien Hoven