Mts. Thijssens


Bedrijf

Maatschap Thijssens is een gemengd bedrijf met zowel een akkerbouw- als veehouderijtak. Ook onderhoud aan een nabijgelegen hamsterreservaat behoort tot de activiteiten.

Van de 130 ha grond die de maatschap in beheer heeft bestaat ca. 70 ha uit grasland. De overige hectares worden gebruikt voor de teelt van snijmais, wintertarwe en suikerbieten. Van het totale grondoppervlak is 80% gelegen in grondwaterbeschermingsgebied. Ook Mts. Thijssens is dan ook al sinds 2008 deelnemer aan het project Duurzaam Schoon Grondwater.

Projectdeelname

Voor Mts. Thijssens is de kwaliteit van de eigen ruwvoerproductie erg belangrijk. Door de alsmaar strenger wordende gebruiksnormen wordt het steeds moeilijker optimaal te bemesten. 

Door deelname aan het Praktijknetwerk wil Mts. Thijssens op een nog efficiëntere manier omgaan met het gebruik van organische mest. Wanneer het mogelijk blijkt dat door rijenbemesting in mais bezuinigd kan worden op de organische mestgift kan deze “extra” organische mest toegediend worden op het grasland. Zo kan dan nog voldoende kwaliteit / eiwit in het gras behouden blijven.